Bey Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Bey Mahallesi’nin içinde yer aldığı Şahinbey yöresinin tarihi M.Ö. 4000 yıllarına uzanmaktadır. Gaziantep ilinin yerleştiği alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur.

Sokak sağlıklaştırması yapılan alan geleneksel şehirsel dokusu ve yeni yapılaşma ve geleneksel şehir dokusu arası geçiş bölgesinde yer almaktadır.

Bey Mahallesi’nin projelendirme safhasında yönlendirici değerlerin başında koruma imar planındaki ilke kararları bağlayıcı unsur olmuştur.

Bir diğer yönlendirici önemli faktör bölgedeki kullanıcıların alanı yeterli sahiplenmemesi fikridir.

Projede gerçekleştirilen hedeflerden bazıları şu şekilde sıralanabilir.

  • Projelendirmede Süreci Ve Çevre Kalitesinin Yükseltilmesi
  • Açık Mekanların, Meydanların, Bahçelerin, Avluların, Yaya Yollarının, vb. alanların Geleneksel, Yöresel, Tarihi, Kültürel, Doğal Nitelikleri ve Çevresindeki Alanlar ile İşlevsel Bütünlüğü Korunarak Çağdaş Kullanımlara ve Peyzaj  Düzenlemelerine Olanak Verilirken, Geleneksek Mimari Dokunun Gelişmesinin Sağlanması
  • Proje Alanı ile Kent Bütünü veya Çevresi Arasında Yaya ve Taşıt Ulaşımında, İşlevsel ve Mekansal Bütünlük ve Süreklilik Sağlanması
  • Elektrik ve Telefon Direklerinin, Reklam Panolarının, Altyapı Hatlarının ve Benzerlerinin Yaratacağı Karmaşıklığın Giderilmesi
  • Açık ve Kapalı Mekanlarda Gerekli Doğal ve Yapay Aydınlık Seviyesi ve İklime Uygunluk Yönünden Optimum Koşullar Sağlanması
  • Koruma İmar ve Proje  Hükümlerine Aykırı Olarak Yeni Yapı veya Yapılaşmaların denetimi

Proje uygulama öncesi ve sonrasına ait görseller: