Kilis Yolu, Ekolojik Yaklaşımlı Planlama Modeli

Çalışma alanının vizyonu, sürdürülebilir çevre kavramı çerçevesinde ekokent kavramıyla birlikte ele alınmış ve ekolojik planlama anlayışıyla biçimlenmiş bir marka yerleşme yaratmak amaçlanmıştır. Çalışma alanı içerisinde yer alan Kilis Devlet Karayolu; Gaziantep, üniversiteler ve düzenli konut alanları ile Havaalanı?nı birleştiren önemli bir ulaşım güzergahıdır. Ayrıca proje alanı, henüz seyrek olsa da, bağ evleri veya bağ evleri gruplarınca tercih edilmektedir. Bu seyrek yapılaşmanın, ileride, yapılaşma tamamlanınca, bir kentsel bütünlük oluşturmayacağı düşünülmektedir. Bu yapılaşma boyunca, özellikle teknik altyapı sağlanması konusunda da güçlükler olacak, kamu kaynakları için israf noktasına ulaşan/fizibilitesi olamayan harcamalar gündeme gelebilecektir. Yapılaşma baskısı ve seyrek iskan toplulukları, rant beklentisini artıracak, tarım alanlarındaki faaliyetlerin sonlanmasına da yol açabilecektir.

Bu çalışmada;  halkın, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen, koruma-kullanma dengesini kurmayı ve bu amaçla, alanın ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanım, koruma, kısıtlama kararlar, örgütlenme ve uygulamaya esas oluşturacak ilkeleri içeren bir planlama vizyonu oluşturmak hedeflenmektedir.

Bu nedenle söz konusu yolun, sözü edilen nitelikleriyle bir prestij yol haline gelerek, Gaziantep için imaj oluşturma deneyiminin başlangıcında yer alması değerlendirilmelidir. Bundan dolayı, yol üzerindeki yapılaşmanın işlevsel özellikleri ve estetik değerleri özenle seçilip, geliştirilmelidir. Özet olarak bu olumsuzluklar dikkate alınarak, henüz iş işten geçmemiş proje alanında, sürdürülebilir bir kentsel alan yaratmanın yollarının belirleneceği, bir fikir projesi elde etmek temel amaçtır. Bu bağlamda, proje alanında ekolojik bir
yapılanma modeli benimsenmiştir.

Yapılan çalışma ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemelerinde yol gösterici vizyon oluşturmak amaçlanmaktadır.

Projenin genel hedeflerinden  bazıları şöyle sıralanabilir;

? Ekolojik  planlama anlayışı ile şekillenmiş ve özgünlüğünü ortaya koymuş bir kent markası  yaratmak

?  Gaziantep?i küresel ölçekte ekolojik kentler ağına taşıyıp, bu bağlamda gelişen bir destinasyon merkezi yaratmak.

?  Doğal değerler ve kalkınma hedefleri arasındaki dengeyi korumaya yönelik taşıma kapasitesi kavramını göz önüne alan, fiziksel planlama altlık oluşturacak teorik ve teknik çerçeveyi geliştirmek, vizyon planı oluşturmak

?  Alt-bölgedeki her türlü gelişmeye açık dinamik ve esnek ekolojik bir planlama altlığını geliştirmek

?   Eko-kent planlama politikalarının uygulanması için stratejiler geliştirmek

?   Eko-kent  planlama sürecinde halk katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştirmek

Proje uygulama aşamasındadır.

 

MİA (Merkezi İş Alanı)